Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikooli on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks on avatud 01.04.-11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024.

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024.

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Puhastusteenindaja abiline (2 a.)

Kellele?

Eriala sobib õpihimulisele, heatahtlikule, töökale inimesele, kes tahab ise elus hakkama saada. Erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega õpilased. Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad.

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TasePuhastusteenindaja abi tase 2Õppe kesvus2 aastatÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, päevaõpeEeldus alustamiseksNõuded puuduvad

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Selver AS, Ramirent Baltic AS, Tallink Grupp AS.

Eriala

Õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteenindaja abilisena erinevates ettevõtetes ning klientide kodudes.
Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

Puhastusteenindaja abiline täidab juhendamisel oma kutse- ja erialale tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid; viib juhendamisel läbi hoolduskoristust ja hooldab tekstiile, kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja -masinaid, koristusaineid, hoiab korras oma töökoha; kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel abi ja tuge; töötab situatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; õpib nõustamisel ja suunamisel; juhendamisel hindab oma töö tulemusi; teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; osaleb oma karjääriplaani koostamisel; suhtleb harjumuspärastes olukordades ja tuleb juhendamisel toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Puhastusteenindaja abi, tase 2 kutseeksami.

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Lugemistest - Kandidaat loeb teksti ja vastab suuliselt küsimustele. (max 4 punkti). Sooritab õpilaskandidaat iseseisvalt.
    • Erialane vestlus - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust (max 6 punkti). Vestlusel osaleb õpilaskandidaat koos lapsevanema/ esindajaga. 

Rühma avamise miinimumsuurus on 12 inimest, maksimumsuurus 15.

Tutvu õppekavaga

Puhastusteenindaja abi tase 2, kutseõpe hariduslike erivajadustega õpilastele, 2 aastat - õppekava ja rakenduskava