Koolielu

CounsellingEsmane nõuandja õpilasele on õpperühma kuraator. Kuraator hoiab silma peal õpilase õpingutel kogu õppeperioodi vältel,  tehes koostööd õpilast ümbritseva võrgustikuga (lapsevanemad, õpetajad, õppespetsialistid, tugitöötajad).

Lisaks on Tallinna Kopli Ametikoolis olemas TUGIRÜHM, mis on loodud eesmärgiga pakkuda tuge õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kogu kooli töötajaskonnale:

 1. HEV koordinaator Inge Visberg (hevko@taka.edu.ee), ruum 123 (I. korrus), tel 58 66 4338, E-R (9.00-16.00);
 2. Sotsiaalpedagoog Helika Tõnnus (sotsiaalpedagoog@taka.edu.ee), ruum 123 (I. korrus), tel 56 886 910, E-R (9.00-16.00);
 3. Psühholoog Maire Elisabeth Ender (Maire.Ender@taka.edu.ee), ruum 320 (III. korrus), T, K, N (10.00-14.00);
 4. Eripedagoog Karen Kuusk (Karen.Kuusk@taka.edu.ee).

Õpilane saab pöörduda kooli Tugirühma poole kui tal ilmevad:   

 • õpivõlgnevused; 
 • konfliktid; 
 • raske vaimne olukord; 
 • tunneb ise või märkab ebaõiglust, kiusamist, tõrjutust jms; 
 • sõltuvused; 
 • majanduslik kriis jms.

HEV koordinaator

 • Koordineerib, arendab, toetab ning juhib Tugirühma tööd ja meeskonda;
 • toetab ja nõustab õpilasi, peresid ja koolimeeskonda;
 • koordineerib koostööd Töötukassa, õpilase elukohajärgse omavalitsusüksuse vastavate spetsialistidega ja rehabilitatsiooniteenuse osutajaga;
 • korraldab koostöös tugispetsialistide ja õpetajatega õpilase haridusliku erivajaduse tuvastamise, tugimeetmete määramise ja nende täitmise jälgimise.

Sotsiaalpedagoog

 • Toetab kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõimet ja toimetulekut läbi last ümbritseva võrgustiku;
 • märkab ja kaardistab koostöös õpilase, õpetajate, lapsevanemate ja tugimeeskonnaga koolikohustuse täitmist takistavad probleemid ning osaleb nende ennetus- ja lahenduslikes tegevustes;
 • kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemist;
 • hindab õpilase sotsiaalseid oskuseid ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid.

Psühholoog

 • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul;
 • nõustab õpetajaid õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ja toetava õpikeskkonna loomisel;
 • nõustab lapsevanemat õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel.

Eripedagoog

 • Hindab õpilase arengut ja õpioskuste taset;
 • selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse;
 • koostab vajadusel koostöös (aine)õpetajatega õpilase individuaalsuse arvestamiseks kooli õppekava alusel individuaalse õppekava (IÕK).
 • toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides;
 • analüüsib rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust ja teeb vajadusel muudatusi;
 • informeerib ja nõustab õpilast ja tema vanemaid õppetööga toimetuleku osas.
 •  

Tugiteenuste osakond kureerib ka ERITOETUSTE taotlemist õpilastele, kelle majanduslik-, sotsiaalne- või eriolukord nõuab täiendavat rahalist tuge.

 

Meie moto – KOOS LEIAME LAHENDUSE! 

 

Koolivälised nõustamiskontaktid:

Esmane nõuandja õpilasele on õpperühma kuraator. Kuraator hoiab silma peal õpilase õpingutel kogu õppeperioodi vältel,  tehes koostööd õpilast ümbritseva võrgustikuga (lapsevanemad, õpetajad, õppespetsialistid, tugitöötajad).

Lisaks on Tallinna Kopli Ametikoolis olemas TUGIRÜHM, mis on loodud eesmärgiga pakkuda tuge õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja kogu kooli töötajaskonnale:

 1. HEV koordinaator Inge Visberg (hevko@taka.edu.ee), ruum 123 (I. korrus), tel 58 66 4338, E-R (9.00-16.00);
 2. Sotsiaalpedagoog Helika Tõnnus (sotsiaalpedagoog@taka.edu.ee), ruum 123 (I. korrus), tel 56 886 910, E-R (9.00-16.00);
 3. Psühholoog Maire Elisabeth Ender (Maire.Ender@taka.edu.ee), ruum 320 (III. korrus), T, K, N (10.00-14.00);
 4. Eripedagoog Karen Kuusk (Karen.Kuusk@taka.edu.ee).

Õpilane saab pöörduda kooli Tugirühma poole kui tal ilmevad:   

 • õpivõlgnevused; 
 • konfliktid; 
 • raske vaimne olukord; 
 • tunneb ise või märkab ebaõiglust, kiusamist, tõrjutust jms; 
 • sõltuvused; 
 • majanduslik kriis jms.

HEV koordinaator

 • Koordineerib, arendab, toetab ning juhib Tugirühma tööd ja meeskonda;
 • toetab ja nõustab õpilasi, peresid ja koolimeeskonda;
 • koordineerib koostööd Töötukassa, õpilase elukohajärgse omavalitsusüksuse vastavate spetsialistidega ja rehabilitatsiooniteenuse osutajaga;
 • korraldab koostöös tugispetsialistide ja õpetajatega õpilase haridusliku erivajaduse tuvastamise, tugimeetmete määramise ja nende täitmise jälgimise.

Sotsiaalpedagoog

 • Toetab kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõimet ja toimetulekut läbi last ümbritseva võrgustiku;
 • märkab ja kaardistab koostöös õpilase, õpetajate, lapsevanemate ja tugimeeskonnaga koolikohustuse täitmist takistavad probleemid ning osaleb nende ennetus- ja lahenduslikes tegevustes;
 • kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemist;
 • hindab õpilase sotsiaalseid oskuseid ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid.

Psühholoog

 • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul;
 • nõustab õpetajaid õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ja toetava õpikeskkonna loomisel;
 • nõustab lapsevanemat õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel.

Eripedagoog

 • Hindab õpilase arengut ja õpioskuste taset;
 • selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse;
 • koostab vajadusel koostöös (aine)õpetajatega õpilase individuaalsuse arvestamiseks kooli õppekava alusel individuaalse õppekava (IÕK).
 • toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides;
 • analüüsib rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust ja teeb vajadusel muudatusi;
 • informeerib ja nõustab õpilast ja tema vanemaid õppetööga toimetuleku osas.
 •  

Tugiteenuste osakond kureerib ka ERITOETUSTE taotlemist õpilastele, kelle majanduslik-, sotsiaalne- või eriolukord nõuab täiendavat rahalist tuge.

 

Meie moto – KOOS LEIAME LAHENDUSE! 

 

Koolivälised nõustamiskontaktid: