Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 526 3602

Küttesüsteemi lukksepp

112 ak/t (44 ak/t auditoorne töö, 78 ak/t praktiline töö) eestikeelne õpe

Grupi suurus: 12 inimest

Lektor:  Kullar Kobin

Õppevahendid: õpe viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikooli spetsiaalselt keskkonnatehnika lukksepatööde eriala koolitamiseks sisutatud praktiliste tööde õppetöökojas, mis on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistade, mõõtevahendite ja materjalidega.


Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osaleja peaks omama vähemalt põhiharidust, olema aktiivne õppetöös osaleja ja valmis omandama uusi oskusi.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70% ulatuses;
  • Sooritatud hindeline praktiline töö.

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse protsessihindamise (kujundav hindamine) põhimõtet – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile grupitöödes osalemisele, koostöövalmidusele jne.

Protsessihindamine (kujundav hindamine) toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õppija teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.

Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus.

 

Hetkel on õppekava ja õpiväljundid täiendamisel.