Koolitused

Tasuta tööalased koolitused

Kursusele registreerimise avalduse leiate siit


Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine".
Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta koolitustel ei saa osaleda täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda) ja avalduse laekumise aeg.
Registreerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, seega kursusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist. 

Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel! Kursusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel peale kursuse algust.

Lisainfo telefonil +372 526 3602

Digitaalne innovatsioon ja IKT lahendused

118 ak/t (70 ak/t auditoorne töö, 13 ak/t praktiline töö, 35 ak/t iseseisev töö) eestikeelne õpe

Grupi suurus: 15 inimest

Lektor:  Silver Püvi

Õppevahendid: õpe viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikooli õppeklassis, kus õpilased saavad kaasa võtta oma sülearvuti ja õpilasel on kasutada internet. Koolitus toimub kaasaegses arvutiklassis, kus on olemas IKT vahendid, arvutid ja programmid.


Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osalejal peaks olema piisav analüüsioskus, arvutikasutamise oskus, keeleoskus, meeskonnatööoskus, juhtimisoskus, enesejuhtimisoskus ja ajajuhtimisoskus.

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

  • Osalemine vähemalt 70% õppetöös ja kõik praktilised ülesanded on sooritatud.

Õpitulemusi hinnatakse jooksvalt läbi kursuse praktiliste tööde ja iseseisvate tööde kaudu.

  • Praktiline töö 1: Grupi tööna valitakse teema, mille alusel tehakse ettepanek IT arenduse tellimisele, millega optimeeritakse ettevõttes tehtavat tööd;
  • Praktiline töö 2: Grupi tööna valmib eelneva töö jätkuna olemasoleva süsteemi ja planeeritava arenduse integratsiooni tingimused. Grupitöö hindamine toimub teiste gruppide poolt.

Hinne saadakse, kui praktiline töö on sooritatud ja õpiväljundid saavutatud täies mahus.

Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus.

 

Hetkel on õppekava ja õpiväljundid täiendamisel.