Vastuvõtt

Tallinna Rakenduslik Kolledž ootab õppijate avaldusi 2024/2025 õppeaastaks

Tallinna haridusmaastikule on saabumas põnevad ajad, kuna Tallinna Kopli Ametikool on alates 01.09.2024 Tallinna Rakenduslik Kolledž.


Avalduste vastuvõtt kutseõppe erialadele on avatud 01.04.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.2024 ja 14.-15.08.2024

Avalduste vastuvõtt HEV rühmadesse on avatud 01.04.-19.05.2024. Pikendatud kuni 11.08.2024.
Vastuvõtukatsed toimuvad 21.-22.05.2024, 27.-28.05.2024 ja 15.-16.08.2024

UUS! Avalduste vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi (mittestatsionaarne) on avatud 15.05.-11.08.2024
Vastuvõtukatsed toimuvad 16.08.2024
 

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

Veevärgilukksepp (1 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima vähemalt põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset. Sobib inimesele, kes soovib õppida eriala, mille järele on tööturul suur nõudlus. Lisaks sobib töötavale spetsialistile, kes tahab kutsetunnistust uuendada.

TaseÕppe kesvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
TaseVeevärgilukksepp tase 4Õppe kesvus1 aasta ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, koolipõhine, töökohapõhine õpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub sessioonõppena üle nädala, N pärastlõunasel, R ja L päevasel ajal.

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks Tallinna Vesi, Harmet OÜ, Hanken OÜ, Sation OÜ. 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õppija omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.  

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ kutseeksami. 
Veevärgilukksepa õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt  

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad minna tööle vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -sedamete paigaldamisega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Hoonete sisekliima ja veetehnika erialale. 

Vastuvõtt

Esita avaldus SAIS keskkonnas

Vastuvõtukriteeriumid

Vastuvõtt erialale toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

  • Vastuvõtukatse (kokku max 10p) koosneb alljärgnevatest osades:
    • Kirjalik test (eesti keeles) - hinnatakse õppija teoreetilisi teadmisi, mis on eelduseks valitud kutseala õpingute alustamiseks. Test koosneb viiest küsimusest. Aega testi lahendamiseks on 15 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti. (max 5 punkti)
    • Erialane vestlus (eesti keeles) - hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, suhtlemisoskust ning eesti keele oskust. (max 5 punkti)

Konkursi maksimaalne võimalik tulemus on 10 punkti ja kandideerimislävend 6 punkti.

Tutvu õppekavaga

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe 1 aasta - õppekava ja rakenduskava