Vastuvõtt

Sisetööde elektrik (3 a.)

Kellele?

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22 aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Sobib inimesele, kes soovib õppida praktilist eriala, mille järele on tööturul nõudlus.

Omandatav taseÕppe kestvusÕppekeelÕppevormEeldus alustamiseks
Omandatav taseSisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe Õppe kestvus3 aastat ÕppekeelEestiÕppevormStatsionaarne, päevaõpe Eeldus alustamiseksPõhiharidus

Kuidas õpe toimub?

Õpe toimub päevaõppes esmaspäevast reedeni päevasel ajal. 

Tule kooli virtuaaltuurile.

Õpingute jooksul sooritab õpilane ka praktika. Meie praktikapartneriteks on olnud näiteks BLRT Grupp, Enefit Green AS, Harmet OÜ . 

Eriala

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes ja tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Sisetööde elektrik, tase 4 kutseeksami. 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Kuhu edasi?

Eriala lõpetajad saavad elektrikuna tööle minna elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevatesse ettevõtetesse. Vastavalt huvidele ja olemasolevale haridustasemele saab soovi korral juurde õppima minna näiteks TalTechi Elektroenergeetika ja Mehhatroonika ning Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialadele, Tallinna Polütehnikumisse jätkuõppena Sisetööde elektriku 5. tase jaotusvõrgu elektriku erialale. 

Vastuvõtt

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas alates 29.03.2023. Õpe algab septembrist. 

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID. 

Vastuvõtukriteerium: matemaatika ja füüsika hinne põhikooli lõputunnistusel positiivne. 

Vastuvõtueksam 100% koosneb alljärgnevatest osadest: 

  • matemaatika ja eesti keele hinne põhikooli lõputunnistusel (osakaal kokku 50%)  
  • vastuvõtuvestlus (osakaal 50%)   

Kutsesobivusvestlused toimuvad 21. ja 22. juunil ning 21. ja 22. augustil. 

Rühma avamise miimimumsuurus on 12, maksimumsuurus 20. 

Tutvu õppekavaga

Sisetööde elektrik tase 4, kutsekeskharidusõpe - õppekava ja rakenduskava